Všeobecné podmínky společnosti Hügli Food s.r.o.

Pro spotřebitele

 1. Oblast působnosti

Není-li v jednotlivém případě ujednáno jinak, společnost Hügli Food s.r.o. zasílá a dodává zboží výhradně v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na objednávky učiněné koncovým zákazníkem, tedy spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“).

 1. Poštovní adresa, další komunikační údaje (dále jen „kontaktní adresa“)

Poštovní adresa a další komunikační údaje společnosti Hügli Food s.r.o. jsou následující:

Poštovní adresa:

Hügli Food s.r.o.

Nádražní 426

281 44 Zásmuky u Kolína

Fax:

z ČR: 321 796 690

ze zahraničí: (+420) 321 796 690

Tel.: pondělí – pátek:

08:00-16:00

 („provozní doba“):

z ČR: 321 759 642, 321 759 645

ze zahraničí: (+420) 321 759 642, 321 759 645

Prostřednictvím internetu: www.huegli.cz

E-mailová adresa: info@huegli.cz      

 

 1. Nabídka

Katalogy, prospekty a webové stránky společnosti Hügli Food s.r.o. neobsahují právně závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Katalogy, prospekty a informace na webových stránkách nepředstavují zaručené vlastnosti, přičemž vizuální vzhled výrobků se může lišit vzhledem k tomu, že se jedná o potraviny. Údaje o hmotnosti nebo objemu rovněž nejsou garantovány a mohou se u jednotlivých výrobků lišit od popisu uvedeného v katalogu, brožuře nebo na webových stránkách. Právně závazná nabídka na uzavření kupní smlouvy je učiněna teprve v okamžiku, kdy zákazník zadá objednávku. Dodací lhůty nebo termíny dodání uvedené na webových stránkách, v potvrzení objednávky nebo v jiných dokumentech jsou vždy nezávazné.

 

 1. Uzavření smlouvy přijetím nabídky

Kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“ zákazník závazně objedná zboží umístěné v nákupním košíku. Potvrzení přijetí objednávky následuje bezprostředně po odeslání objednávky; jedná se o přijetí objednávky, jehož prostřednictvím je uzavřena smlouva. Společnost Hügli Food s.r.o. je oprávněna vznést dotazy do pěti dnů od obdržení objednávky.

 

 1. Poučení o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy: 

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez uvedení důvodu.

Odstoupit od smlouvy nelze v případech, kdy se jedná o: (a) zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby. Patří sem zboží zahrnující např. cukrářské a lahůdkářské výrobky, mléčné výrobky, uzeniny a další masné výrobky nebo květiny, tedy zboží, které se běžně označují datem použitelnosti (slovy „spotřebujte do…“ apod.) anebo konkrétními podmínkami uchovávání. (b) zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a z tohoto důvodu takové zboží nelze fakticky vrátit a znovu prodat (např. různé druhy potravin, květiny apod.). (c) zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Zde se bude jednat zejména o hygienické potřeby či spodní prádlo. (d) dodávky novin, periodik nebo časopisů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás, tj. společnost kontaktovat na adrese:

Hügli Food s.r.o.

Nádražní 426

281 44 Zásmuky u Kolína

Fax: 321 796 690  nebo

(+420) 321 796 690 (ze zahraničí)

E-mail: info@huegli.cz

a o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, fax nebo e-mail). Pro tento účel můžete použít následující vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný. Můžete také použít následující text a zaslat jej zpět.

„Já/my (*) tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy uzavřené mezi mnou/námi (*) týkající se následujícího zboží:

Zboží obdržené dne: 

Jméno zákazníka (zákazníků):

Číslo zákazníka:

Adresa zákazníka (zákazníků):

Podpis zákazníka (zákazníků) (pouze v případě oznámení na papíře):

Datum, místo:

(*) Nehodící se škrtněte."

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zašlete před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy:

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám neprodleně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o Vašem odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že jste zvolili jiný způsob doručení než námi nabízený nejlevnější způsob standardního doručení). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro provedení původní transakce, pokud s Vámi nebylo výslovně sjednáno něco jiného; v žádném případě Vám však tímto vrácením nevzniknou další náklady. Máme právo odmítnout vrácení přijaté platby, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neprokážete, že jste již zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve. 

Zboží musíte naší společnosti (Hügli Food s.r.o., Nádražní 426, 281 44 Zásmuky u Kolína) zaslat zpět či předat bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Náklady na vrácení zboží neseme my. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku manipulace se zbožím, která není nutná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží. 

Konec poučení o odstoupení od smlouvy

 

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě stížnosti se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci, orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy na odkaze:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Hügli Food s.r.o. vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Hügli Food s.r.o. poprvé.

 

 1. Kam doručujeme, minimální hodnota objednávky, platební podmínky, ceny, náklady na dopravu

Doprava do zemí mimo Českou republiku je možná pouze po dohodě. Kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle (+420) 321 759 642 nebo 321 759 645. Případné clo a dovozní poplatky hradí v každém případě zákazník. Náklady na dopravu, které hradí zákazník, jsou rovněž předmětem dohody. 

Minimální hodnota objednávky pro doručení v tuzemsku (území České republiky) je 2 500 Kč (doprava je zdarma).

Zákazník si může zvolit platbu bankovním převodem nebo předem na fakturu.

Ceny uvedené v katalozích, prospektech a na webových stránkách společnosti Hügli Food s.r.o. zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty účtovanou v České republice. (aktuální sazba daně činí 21%, resp. 12% v případě snížené sazby).

 

 1. Výhrada vlastnického práva

Dodané zboží zůstává majetkem společnosti Hügli Food s.r.o až do úplného zaplacení pohledávek společnosti Hügli Food s.r.o vyplývajících z příslušného obchodního vztahu se zákazníkem.

 

 1. Zákonná odpovědnost za vady

Jste oprávněni uplatnit právo z vad, které se u zboží projeví do 24 měsíců od převzetí zboží, pokud není v těchto VOP uvedeno jinak.

To neplatí pro: (a) čerstvé suroviny určené ke spotřebě do 24 hodin, ty musíte reklamovat do 24 hodin od jejich převzetí; (b) zboží, které má v souladu s právními předpisy uvedenou dobu, po kterou ho lze použít, tedy doba použitelnosti nebo minimální trvanlivost (ta je typicky uvedena na obale, v připojeném návodu nebo v reklamě); (c) vadu zboží, které jsme kvůli té samé vadě zlevnili; (d) vadu zboží způsobenou nadměrným zatěžováním nebo použitím v podmínkách, které nejsou pro takové zboží přiměřené; (e) vadu zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, skladování nebo nesprávné údržby v rozporu s našimi pokyny, resp. pokyny výrobce (návod k užití zboží) nebo jiným zásahem; a (f) vadu zboží, která vznikla v důsledku vnější události mimo náš vliv.

Pokud vás před uzavřením kupní smlouvy zvlášť neupozorníme, že se některá vlastnost zboží liší, a vy s tím neprojevíte výslovný souhlas, odpovídáme vám dále za to, že vedle ujednaných vlastností zboží: (a) je vhodné k účelu, k němuž se zboží takového druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem; (b) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a (d) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, kterou jsme vám poskytli před uzavřením kupní smlouvy. Pokud se vada zboží projeví v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží vylučuje; tato doba neběží po dobu, po kterou nemůžete zboží užívat, v případě, že vadu vytknete oprávněně. Právo z vadného plnění nemůžete uplatňovat, pokud jste vadu způsobili sami. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

Máte-li oprávněné právo z vadného plněné, náleží vám i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Pokud však právo na náhradu neuplatníte do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud namítneme, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Reklamovat zboží můžete online na emailové adrese: info@huegli.cz, telefonicky na čísle: (+420) 321 759 642 nebo 321 759 645 či dopisem na adresu Hügli Food s.r.o., Nádražní 426, 28144 Zásmuky u Kolína.

Při Standardní reklamaci máte právo žádat, abychom odstranili vadu, kterou zboží má. Místo toho můžete žádat i dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží. To neplatí, pokud je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný, což posoudíme zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být vada odstraněna bez značných obtíží pro zákazníka.

Hügli Food s.r.o. odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby vám nezpůsobil značné obtíže, přitom se zohlední povaha zboží a účel, pro který jste zboží koupili.

K odstranění vady převezmeme zboží na vlastní náklady.

Pokud zboží nepřevezmete v přiměřené době potom, co vás vyrozumíme o možnosti zboží po opravě převzít, máme nárok na poplatek za uskladnění, a to ve výši, která je na trhu obvyklá.

Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud: (a) Hügli Food s.r.o. vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s výše uvedenými ustanoveními; (b) se vada projeví opakovaně; (c) je vada podstatným porušením kupní smlouvy; nebo (d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které jste obdrželi.

Jste povinni vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy jste měli možnost zboží prohlédnout a mohli jste vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje.

Po uplatnění reklamace nám předáte vadné zboží - spolu se zbožím musí být zaslán dodací list, jeho kopie nebo kopie vystavené faktury, nebo jej podle našich pokynů uschováte nebo s ním jinak vhodně naložíte tak, abychom mohli vadu přezkoumat. Jsme povinni vám vydat písemné potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena a o vyřízení reklamace musíte být informováni nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s námi nedohodnete na delší lhůtě. Pokud ve stanovené době reklamaci nevyřídíme a neinformujeme vás o způsobu jejího vyřízení, jste oprávněni od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Jsme povinni vám vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 1. Doručovací adresa, číslo v obchodním rejstříku a daňové identifikační číslo

Doručovací adresa společnosti Hügli Food s.r.o. je uvedena v článku 2. Za společnost Hügli Food s.r.o. právně jednají její jednatelé Jiří Němeček, Pavel Coufal. 

Společnost Hügli Food s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 2591. 

Daňové identifikační číslo je: CZ16193440.

 

 1. Rozhodné právo

Použije se výhradně právo České republiky, a to i v případě existence mezinárodního (zahraničního) prvku s vyloučením aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudů České republiky.

 

 1. Oddělitelnost

Pokud jsou jednotlivá ustanovení nebo jejich části neplatné, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

 1. Specifika uzavírání smluv v elektronickém obchodním styku

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Hügli Food s.r.o. lze během procesu objednávání zobrazit a vytisknout kliknutím na odkaz „VOP“ (v dolní části obrazovky pod rubrikou „Všeobecné obchodní podmínky“).

Před odesláním právně závazné nabídky musí zákazník kliknutím na příslušné políčko potvrdit, že se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami a že souhlasí s jejich použitím. Stejně tak musí zákazník kliknutím na příslušné políčko potvrdit, že si přečetl „Zásady ochrany osobních údajů“ společnosti Hügli Food s.r.o. a že souhlasí s jejich použitím.

Zákazník si může kdykoli v průběhu procesu objednávky zobrazit obsah nákupního košíku, a to kliknutím na ikonu nákupního košíku.

Adresa a dodací údaje zákazníka musí být zadány po kontrole nákupního košíku během procesu objednávky (krok 2 procesu objednávky). Chyby v zadání může zákazník kdykoli opravit. Proces objednávky lze kdykoli v průběhu procesu objednávky zrušit zavřením okna.

Objednávka je společnosti Hügli Food s.r.o. odeslána teprve po stisknutí tlačítka „Závazně objednat“.

Doručené údaje o objednávce budou uloženy u společnosti Hügli Food s.r.o. Po odeslání objednávky má zákazník možnost vytisknout své údaje prostřednictvím odkazu „Nyní vytisknout potvrzení objednávky“.

Přijetí elektronické objednávky bude společností Hügli Food s.r.o. neprodleně (nejpozději do 24 hodin) elektronicky potvrzeno. Zákazník je vyzván, aby si toto potvrzení objednávky, v němž je znovu uvedena objednávka zákazníka včetně dalších informací, zejména smluvních podmínek, uložil nebo vytiskl, neboť takto ucelený souhrn smluvních podmínek se u společnosti Hügli Food s.r.o. v této podobě zpravidla neukládá a klient k němu následně již nemá přístup.

Pro uzavření smlouvy je k dispozici pouze český jazyk.

 

 1. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává veškeré osobní údaje kupujícího získané v souvislosti s jednáním o smlouvě a/nebo v souvislosti s plněním smlouvy za podmínek a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s Nařízením a souvisejícími právními předpisy České republiky.

Prodávající jako správce osobních údajů plní v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení informační povinnosti vůči kupujícímu jako subjektu osobních údajů, a to zejména prostřednictvím souhrnné písemné informace: „Zásady ochrany osobních údajů“.

Kupující jako subjekt údajů má právo se na prodávajícího jako správce obracet s případnými dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů, jakož i uplatňovat vůči správci svá práva subjektu údajů, a to buď písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla správce anebo elektronicky formou e-mailu či telefonicky u Kontaktního místa pro osobní údaje, které bylo u správce zřízeno.

Kupujícímu mohou být elektronicky zasílána obchodní sdělení ve smyslu a za podmínek § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to s tím, že kupující má kdykoliv možnost odmítnout souhlas s takovým využitím svého elektronického kontaktu (e-mailové adresy), pokud původně toto využití neodmítl.

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní. Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.  Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou. V případě, že je prodávající plátce DPH, pak kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, v případě nákupu zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura uchována do konce roku 2033).

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 Nařízení má právo: a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 Nařízení; b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 Nařízení; c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování; d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 Nařízení; e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 Nařízení; f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 Nařízení.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.3.2024.

 

Pro podnikatele

 1. Oblast působnosti

Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky se uplatní vedle ostatních smluvních ujednání na všechny dodávky, služby a nabídky mezi námi a kupujícím pouze v případě, že kupující je podnikatelem ve smyslu § 420 OZ nebo právnickou osobou veřejného práva.

Jiné podmínky kupujícího neuznáváme, a to ani v případě bezvýhradného poskytnutí plnění nebo přijetí platby, pokud s jejich platností výslovně písemně nesouhlasíme.

Veškeré dohody uzavřené mezi námi a kupujícím v rámci jednání o smlouvě musí být z důvodu průkaznosti sepsány písemně a potvrzeny oběma stranami.

 

 1. Nabídka a ceny

Naše nabídky a ceny jsou nezávazné a mohou se měnit.

Naše ceny nezahrnují DPH v příslušné platné zákonné výši.

 

 1. Dodávky

Pokud byla sjednána dodací lhůta nebo termín dodání, začíná tato lhůta nebo termín běžet potvrzením Vaší objednávky z naší strany, nebo pokud potvrzení objednávky nebylo zasláno, dnem následujícím po odeslání objednávky, ne však dříve, než byly plně vyjasněny všechny podrobnosti objednávky a kupující řádně splnil všechny své povinnosti součinnosti.

Dodací lhůty a termíny dodání jsou podmíněny bezchybnými a včasnými dodávkami ze strany našich dodavatelů, jakož i tím, že nedojde k nepředvídatelným narušením výroby.

V případě zpoždění dodávky nám kupující musí poskytnout přiměřenou dodatečnou lhůtu. Teprve po uplynutí této dodatečné lhůty může odstoupit od smlouvy, pokud do té doby neobdržel oznámení o připravenosti zboží k odeslání.

V případech vyšší moci[1], jíž se rozumí a kam patří zejména opatření státu, stávky, výluky, přerušení provozu, narušení dopravy, zásahy veřejné moci na naší straně nebo na straně našich dodavatelů a jiné události, které jsou mimo naši sféru vlivu a které mají za následek znemožnění/narušení nebo podstatné ztížení dodávky, se naše dodací lhůta prodlužuje o dobu trvání překážky plus dobu přípravy potřebnou pro řádnou dodávku nebo plnění z naší strany.  To platí i v případě, že jsme byli v prodlení již v době, kdy tyto okolnosti nastaly. O začátku a konci těchto překážek budeme kupujícího neprodleně informovat.

Pokud se dodávka v důsledku překážky vyšší moci opozdí o více než šest týdnů, jsme my i kupující oprávněni odstoupit od smlouvy v rozsahu plnění, které je překážkou dotčeno.

V případě bezplatného doručení na adresu přechází riziko na kupujícího potvrzením dodacích dokumentů. V případě sjednaného vyzvednutí v závodu v souladu s doložkou EXW podle INCOTERMS 2020 přechází riziko na kupujícího okamžikem oznámení o připravenosti k vyzvednutí.

V případě, že doručující řidič na žádost kupujícího přemístí nad rámec mezi námi sjednaného místa či bodu dodání dodávané zboží do prostor kupujícího, nebo je z prostor kupujícího odstraní, děje se tak výslovně na riziko kupujícího a kupující odpovídá za veškeré tímto způsobené škody na zboží, osobách, zařízeních, prostorách a újmu na zdraví, kterou při této činnosti případně utrpí sám řidič.

Pokud je zboží dodáváno na europaletách nebo pronajímaných paletách v rámci tzv. paletového poolingu a souvisejících nakládacích pomůckách, musí být za Vaší strany pro výměnu zajištěny nakládací pomůcky ve stejně provozuschopném stavu, aby mohla proběhnout výměna kus za kus. Případně Vám nakládací pomůcky poskytneme formou zápůjčky a zákazník je povinen nám příslušné nakládací pomůcky neprodleně vrátit. V případě odmítnutí výměny či vrácení nebo nabídky pouze vadných či jinak nevyhovujících nakládacích pomůcek jsme rovněž oprávněni účtovat poplatek za poskytnuté nakládací pomůcky za den ve výši odpovídající ceně za srovnatelné použité zboží průměrného typu a kvality. Dílčí dodávky jsou přípustné a mohou být fakturovány samostatně.

 

 1. Kontrola přijímaného zboží a oznámení vad

Kupující se v souladu s § 2104 OZ bezprostředně po převzetí zboží přesvědčí prostřednictvím vhodných opatření, zejména vstupní kontrolou zboží na základě reprezentativních vzorků, že dodané zboží je v pořádku z hlediska množství, úplnosti, jakosti, hmotnosti, minimální trvanlivosti, označení, bezvadnosti a dalších smluvených vlastností a že je vhodné pro jeho účely, zejména že je v souladu s ustanoveními potravinového práva.

Reklamace data minimální trvanlivosti, počtu a identity dodaného zboží, jakož i jiné navenek rozpoznatelné odchylky v jakosti a případná poškození nám musí být písemně oznámeny neprodleně, skryté vady neprodleně po jejich zjištění nebo poté, co zjištěny být mohly, s uvedením čísla dodacího listu; stejně tak je nutné zboží nebo vzorky zaslat nebo je mít případně k dispozici pro kontrolu a za tímto účelem řádně uskladněny v souladu s požadavky na konkrétní výrobek.

V případě neoprávněné reklamace si vyhrazujeme právo účtovat kupujícímu vzniklé náklady na kontrolu. Oznámení vad nezbavuje kupujícího žádným způsobem jeho platební povinnosti a to ani v případě uplatnění nároku na slevu.

Pokud se kupující s řešením reklamace obrátí na správní orgán, je povinen nás o tom neprodleně informovat a zajistit, aby v případě odebrání vzorku byl ze stejné šarže odebrán druhý vzorek, který bude úředně zapečetěn a bude zajištěn jako vzorek pro účely naší obrany.

 

 1. Výhrada vlastnického práva

Zboží zůstává v našem vlastnictví až do úplného zaplacení všech našich pohledávek z obchodního vztahu s kupujícím. Pokud je náš majetek zpracován, spojen nebo smíchán s majetkem třetí osoby, nabýváme vlastnictví k nové věci podle §1074 a násl OZ. . Pokud je zpracování, spojení nebo smísení provedeno tak, že věc třetí osoby je třeba považovat za věc hlavní, nabýváme vlastnictví v poměru hodnoty zboží společnosti Hügli Food s.r.o. k věci třetí osoby v okamžiku zpracování, spojení nebo smísení.

Kupující je povinen vyhrazené zboží, resp. zboží, které ve smyslu čl. 5.1 ještě nevlastní,  pečlivě uschovat a pojistit je proti ztrátě a poškození na vlastní náklady. Případné nároky na zajištění vzniklé v případě poškození na nás musí být postoupeny.  Kupující je odvolatelně oprávněn prodat vyhrazené zboží v běžném obchodním styku . Zástavy nebo zajišťovací převody vlastnického práva ke zboží, které se nestalo vlastnictvím kupujícího, nejsou přípustné. K zajištění našich nároků na úhradu kupní ceny nám kupující tímto předběžně a bez nutnosti uzavření zvláštní dohody v jednotlivých případech postupuje v plném rozsahu veškeré pohledávky vzniklé z dalšího prodeje nebo z jiného právního důvodu (mimo jiné včetně pohledávek z inkasního příkazu pro pohledávky z dalšího prodeje, pojištění, protiprávního jednání) vztahující se k vyhrazenému zboží. Udělujeme kupujícímu odvolatelné oprávnění vymáhat pohledávky, které nám byly postoupeny, na účet a jménem kupujícího. Za účelem zajištění tohoto postoupení pohledávek je kupující povinen fakturovat další prodej našeho zboží odděleně od ostatního zboží. V případě dalšího prodeje si kupující sám dále vyhradí  vlastnické právo k vyhrazenému zboží vůči svým zákazníkům, a to až do úplného zaplacení kupní ceny. Pokud mají přístup ke zboží podléhajícímu  výhradě  vlastnického práva třetí osoby, je kupující povinen upozornit na naše vlastnické právo, skladovat toto zboží odděleně, pokud je to v běžném obchodním styku možné, a neprodleně nás o tom informovat.

Pokud vyjde najevo, že náš nárok na kupní cenu je ohrožen platební neschopností kupujícího, máme právo odvolat oprávnění k dalšímu prodeji a/nebo vymáhání pohledávek a oznámit a prokázat postoupení pohledávek kupujícího vůči třetím osobám vzniklé z dalšího prodeje nebo z jiného právního důvodu a požadovat, aby platba byla uhrazena přímo nám.

Pokud realizovatelná hodnota zajištění převyšuje naše pohledávky o více než 20 %, uvolníme na žádost kupujícího zajištění v tomto rozsahu podle vlastního uvážení.

 

 1. Práva z vad a nároky na náhradu škody

Práva z vad a nároky na náhradu škody má pouze kupující a nelze je postoupit.

Reklamace vad, které jsou oprávněné a byly uplatněny včas, budou vyřešeny podle našeho uvážení buď formou opravy nebo dodáním nového zboží, pokud nejsme ze zákona oprávněni reklamacií odmítnout. V případě odmítnutí, nesplnění nebo nepřiměřenosti vyřízení reklamace je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat slevu z kupní ceny.

Naše odpovědnost za porušení majetkových práv se vztahuje pouze na majetková práva, která jsou registrována a zveřejněna v České republice. V případě vývozu našeho zboží kupujícím nebo jeho zákazníky na území mimo České republice proto neneseme žádnou odpovědnost, pokud naše výrobky porušují majetková práva třetích osob. Kupující je povinen nahradit nám škodu způsobenou vývozem zboží, které nebylo námi výslovně dodáno a schváleno pro vývoz.

Společnost Hügli Food s.r.o. poskytuje poradenství výhradně ve vztahu k vlastnostem jejích vlastních produktů, nikoli však ohledně jejich použití u objednatele nebo jeho dalších zákazníků; jakékoli informace poskytnuté ohledně použití u objednatele jsou nezávazné (poskytnutí informací závisí na smlouvě).

 

 1. Odpovědnost

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží dle čl. III těchto VOP.

Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do doby úplného zaplacení kupní ceny za dodávku zboží, včetně souvisejících nákladů (DPH, dopravné, balné, pokud tyto náklady má nést kupující apod.).

Za škody, které vznikly porušením smluvních nebo zákonných povinností prodávajícího, jeho pracovníků a subdodavatelů, včetně škod vzniklých z vad zboží odpovídá prodávající ve smyslu § 2894 a násl. OZ, přičemž prodávající a kupující se výslovně dohodly, že náhrada škody a jiné újmy prodávajícím (a to i bez ohledu na to, zda byly uplatněny nároky z vad) se omezuje v případech, kde není ve smlouvě či VOP stanoveno jiné omezení, maximálně na částku odpovídající ceně za zboží dle smlouvy za veškeré škody vzniklé z porušení jakékoliv povinnosti dle smlouvy, ledaže se jedná o újmu způsobenou člověku na jeho přirozených právech či újmu způsobenou ze strany prodávajícího úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Prodávající a kupující výslovně vylučují odpovědnost za jakékoliv nepřímé a následné škody a za ušlý zisk.

Práva z vadného plnění, nároky na náhradu újmy kupujícího vzniklé v důsledku vadného plnění a nároky na náhradu újmy z nedodržení dodací lhůty se promlčí nejpozději v promlčecí lhůtě 1 roku ode dne, kdy bylo kupujícímu umožněno nakládat se zbožím.

Prodávající odpovídá, a to i v případě škod vzniklých z porušení smluvních povinností, bez ohledu na právní důvod, jen za úmysl, zaviněné porušení podstatných smluvních povinností; hrubou nedbalost svých statutárních zástupců nebo vedoucích zaměstnanců; za vady, které prodávající lstivě zamlčel, nebo jejichž absenci výslovně prohlásil. Toto omezení platí, ledaže je v rozporu s kogentní obecně závaznou použitelnou právní úpravou.

Kupující je povinen nás neprodleně písemně informovat o jakýchkoli nárocích uplatněných třetími stranami a vyhradit pro nás veškerá obranná opatření a jednání o narovnání.

 

 1. Promlčecí lhůta

Promlčecí lhůta pro nároky z vad našich výrobků a služeb a z nich plynoucích škod je 1 rok. Počátek běhu promlčecí lhůty se řídí zákonnými ustanoveními.

Výše uvedená promlčecí lhůta v délce jednoho roku neplatí v případě úmyslu, pokud jsme vadu podvodně zamlčeli, v případě nároků na náhradu škody způsobené újmou na zdraví nebo svobodě osoby a v případě hrubého porušení povinností z nedbalosti.

Opatření následného plnění nestaví běh promlčecí lhůty vztahující se na původní plnění ani nemá za následek opětovný běh promlčecí lhůty v celé své délce.

 

 1. Platba

Není-li dohodnuto jinak, jsou faktury splatné do 20 dnů od data vystavení faktury. Pokud máme vůči kupujícímu více neuhrazených pohledávek a pokud kupující neuhradí platby na konkrétní pohledávku, máme právo určit, na kterou z neuhrazených pohledávek byla platba provedena první.

V případě prodlení s platbou jsme oprávněni požadovat úrok z prodlení ve výši 8 procentních bodů ročně nad příslušnou základní úrokovou sazbou. Vyhrazujeme si právo prokázat vznik vyšší škody.

Před úplným zaplacením dlužných fakturovaných částek, včetně přirostlých úroků a nákladů, nejsme povinni uskutečnit žádné další dodávky podle stávajících smluv. V takovém případě máme právo požadovat za nevyřízené dodávky platbu v hotovosti před dodáním nebo platbu předem na bankovní účet. Pokud se dozvíme o okolnostech, které zpochybňují úvěruschopnost kupujícího, zejména v případě podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, znehodnocením šeků nebo zastavením plateb, jsme oprávněni požadovat úhradu celého zbývajícího dluhu, a to i v případě, že jsme přijali šeky. V takovém případě jsme rovněž oprávněni požadovat zálohu nebo poskytnutí jistoty. Kromě uplatnění výhrady vlastnického práva  můžeme také odstoupit od smlouvy nebo požadovat náhradu škody namísto plnění.

 

 1. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává veškeré osobní údaje kupujícího získané v souvislosti s jednáním o smlouvě a/nebo v souvislosti s plněním smlouvy za podmínek a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s Nařízením a souvisejícími právními předpisy České republiky.

Prodávající jako správce osobních údajů plní v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení informační povinnosti vůči kupujícímu jako subjektu osobních údajů, a to zejména prostřednictvím souhrnné písemné informace: „Zásady ochrany osobních údajů“.

Kupující jako subjekt údajů má právo se na prodávajícího jako správce obracet s případnými dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů, jakož i uplatňovat vůči správci svá práva subjektu údajů, a to buď písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla správce anebo elektronicky formou e-mailu či telefonicky u Kontaktního místa pro osobní údaje, které bylo u správce zřízeno.

Kupujícímu mohou být elektronicky zasílána obchodní sdělení ve smyslu a za podmínek § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to s tím, že kupující má kdykoliv možnost odmítnout souhlas s takovým využitím svého elektronického kontaktu (e-mailové adresy), pokud původně toto využití neodmítl.

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní. Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.  Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou. V případě, že je prodávající plátce DPH, pak kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, v případě nákupu zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura uchována do konce roku 2033).

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 Nařízení má právo: a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 Nařízení; b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 Nařízení; c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování; d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 Nařízení; e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 Nařízení; f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 Nařízení.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost

 

 1. Místo plnění, soudní příslušnost, částečná neplatnost

Místem plnění pro dodávky a platby z obchodního vztahu v náš prospěch je naše sídlo v Zásmukách u Kolína. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní budou projednávány a rozhodovány u věcně příslušného soudu České republiky s místní příslušností podle místa sídla Hügli Food s.r.o. dle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku ke dni zahájení řízení. Na tyto obchodní podmínky a všechny právní vztahy se vztahuje právo České republiky. Pro obchodní vztahy se zákazníkem se použije výhradně právo České republiky. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučena.

Pokud by jedno nebo více ustanovení těchto prodejních podmínek nebo ustanovení v rámci jiných dohod bylo nebo se stalo neúčinným, není tím dotčena účinnost všech ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek nebo jiných dohod mezi společností Hügli Food s.r.o. a kupujícím.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.3.2024.

[1] https://iccwbo.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/03/icc-forcemajeure-hardship-clauses-march2020.pdf